Адвокатска кантора „Фотева“ гр. Бургас, ул.Вардар 27
Публикувано на септември 28, 2016 / 927
Тип обект : НОТАРИУС АДВОКАТ
Адрес : гр. Бургас, ул.Вардар 27
Телефон : 0878 844 411
Електронна поща : kantora.foteva@gmail.com

Адвокатска кантора „Фотева“

Адвокатска кантора „Фотева“ предлага висококвалифицирано правно обслужване на физически и юридически лица.

Обстойно обследване на казуси в областа на гражданското, административно и наказателното право, процесуално представителство и оказване на съдействие при уреждане статута на чуждестранни физически лица. Професионално абонаментно обслужване на дружества.

Адвокатска кантора „Фотева“ предлага следните услуги:

 • Устни и писменни консултации;
 • Абонаментно правно обслужване на дружества.

Отношения във връзка с недвижими имоти.

 • Изготвяне на нотариални актове, декларации и други документи във връзка с придобиване или продажба на недвижими имоти;
 • Учредяване на договорни и законни ипотеки;
 • Консултации и съдействие при уреждане на статута на сгради и други обекти по Закона за устройство на територията;
 • Консултации и съдействие във връзка с ползването и владението на недвижими имоти и упражняването на сервитутни права;
 • Изготвяне на договори за право на строеж;
 • Изготвяне на договори за наем на движими и недвижими вещи;
 • Предствителство пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър и пред Агенцията по вписванията във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Консултации и представителство по въпросите на собствеността, ползването, промяната на предназначението на земеделските земи и арендата;
 • Консултации и съдействие при придобиване на имоти от публична продан.

Граждански договори по Закона за задълженията и договорите

 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Съдействие при провеждането на преговори до окончателното приключване на сделката;
 • Консултации във връзка с прехвърляне и погасяване на задължения, обезпечения на вземания – залог, ипотека, поръчителство;
 • Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарения, наем, заем, влог, договор за изработка и поръчка;

Търговски отношения

 • Учредяване на граждански и търговски дружества/ ЕТ, ЕООД, ООД/
 • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел /Асоциации, Фондации, Сдружения и Настоятелства/
 • Представителство и консултации при преобразуване на търговски дружества;
 • Изготвяняне на договори, уредени в Търговския закон, както и съдействие при преговори между търговци и техните контрагенти;
 • Изготвяне на менителници и запис на заповед;
 • Съдействие и процесуално представителство при процедури по несъстоятелност и ликвидация;

Трудовоправни отношения

 • Консултации и изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и друга документация свързана с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Съдействие при водене на трудови досиета;
 • Изготвяне на изискуема по закон вътрешна документация – Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за работната заплата, заповеди и други;
 • Консултации и изготвяне на документи при внедряване на непълно, намалено и удължено работно време;
 • Консултации по въпроси свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Представителство пред Инспекцията по труда, Регионална здравна инспекция и други;
 • Съдействие при налагане на дисциплинарни наказания и защита в процеса на реализиране на дисциплинарната орговорност;
 • Съдействие, консултации и изготвяне на документи при прекратяване на трудови правоотношения;
 • Подпомагане на работодателите във връзка с осъществяването на преговори със синдикални организации и представителите на работниците и служителите;
 • Консултации на работници и служители, защитени по Кодекса на труда, относно нормативно установените им права;

Семейноправни отношения

 • Консултации във връзка имуществените отношения между съпрузите, упражняване на родителски права, издръжка и попечителство;
 • Съдействие при уреждане на имуществени отношения чрез изготвяне на брачен договор по силата на Семейния кодекс;
 • Процесуално представителство при прекратяване на брака;
 • Съдействие при процедури по осиновяване и установяване на произход;

Наследствени отношения

 • Консултации във връзка с наследствени отношения, изготвяне на саморъчни завещания;
 • Оказване на съдействие при процедура по изготвяне на нотариални завещания;
  Административно право
 • Оказване на съдействие и помощ във взаимоотношения с държавни и общински органи;
 • Консултации и представителство в процеса по налагане на административнонаказателна отговорност по Закона за движение по пътищата;

Осигурителни казуси

 • Консултации във връзка с осигурителни отношения и процедури;

Изпълнителни производства

 • Консултации и предствавителство по изпълнителни дела;

Визови режими и международни правоотношения

 • Консултации и съдействие при изготвяне на документи за издаване на визи и разрешителни режими за чуждестранни физически лица.

Обществени поръчки

 • Обстойно обследване на тръжни документи и консултация във връзка с участие на физически и юридически лица в общенствени поръчки;
 • Консултации и изготване на документи изискуеми по Закона за обществените поръчки.
info4u
  Оценки
  5
  Общо точки 2 Оценки
  Оставете Вашата оценка::
  Оставете Вашата оценка
  Оставете Вашата оценка::

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Подобни обекти